EU projekat podržava mlade Rome u borbi za prava i inkluziju

Romska populacija se po svim socio-ekonomskim parametrima i danas smatra najisključenijom i najmarginaliziranijom populacijom. Stanovanje, obrazovanje, zdravstvena zaštita i zapošljavanje su četiri oblasti u okviru kojih su napravljene brojne strategije i državni Nacionalni akcioni plan za inkluziju Roma, kako bi se  život Roma u BiH učinio boljim. „Posao“ započet prije tri godine u okviru EU projekta „Aktivna participacija za uključenje Roma i Romkinja“ na izradi lokalnih akcionih planova dao je i konkretne rezultate. Opštine Prnjavor, Bijeljina, Donji Vakuf i Travnik su bile prve opštine u BiH koje su pristupile izradi svojih lokalnih strategija fokusiranih na Rome. Strategije u formi lokalnih akcionih planova su usvojene na opštinskim odnosno gradskim vijećima kao strateški razvojni dokumenti sa fokusom na romsku populaciju.

Ajša Adrović-Bešlagić, Program menadžer u Delegaciji EU u BiH je istakla da je današnje potpisivanje Memoranduma o saradnji nastavak započetih aktivnosti ne samo na većem stepenu preuzimanja odgovornosti kada su u pitanju lokalne institucije, već i na izgradnji lokalnih kapaciteta za ravnopravno partnerstvo između aktivističkih i nevladinih organizacija i lokalne vlasti “Evropska unija pruža ne samo finansijsku već i političku podršku procesima integracije i inkluzije romske populacije u BiH i snažno podržava saradnju na opštinskom nivou. Zahvaljujemo se opštinama, što kao pravi pozitivni primjeri podržavaju ovaj projekat i što su odlučne u namjeri da povećaju stepen integracije Roma u svojim lokalnim zajednicama“, rekla je Adrović-Bešlagić.

Saliha Đuderija, pomoćnica Ministrice za ljudska prava i izbjeglice je naglasila da će Ministarstvo uvijek podržati  projekte koji uključuju Rome u procese donošenja odluka i izrade lokalnih strategija, u kojima lokalne zajednice u BiH preuzimaju i veći stepen odgovornosti prema romskoj populaciji koja živi na njihovom području. „Očekuje se da će u narednom periodu, slijedeći pozitivne primjere Donjeg Vakufa, Travnika, Prnjavora i Bijeljine,  barem još 15 opština proći kroz sličan proces planiranja i usvajanja lokalnih strategija fokusiranih na romsku populaciju“, naglasila je Đuderija .

Ljubiša Šikarac, predstavnik opštine Prnjavor, je naglasio da će ova opština pružiti svu podršku ovom projektu, jer je fokusiran na mlade. „Ova opština u pravom smislu riječi može služiti kao pozitivan primjer, jer smo bili prva opština koja je stambeno zbrinula sve ugrožene romske porodice. Prnjavor često zovu MALA EVROPA, jer se ravnopravno brine o svih 17 nacionalnih manjina koje žive na ovom području“, rekao je Šikarac.

Huso Sušić, načelnik opštine Donji Vakuf je istakao da briga o romskoj populaciji nije samo obaveza, već i pitanje istinske ravnopravnosti za sve žitelje na području ove opštine. Saradnja i podrška romskim predstavnicima i aktivistima je od ključne važnosti jer će nam pomoći da napravimo prave korake i prikupimo relevatne podatke, kako bismo bili efikasniji u svom radu“, rekao je Sušić.

Ljubiša Tešanović, predstavnik Grada Bijeljina je naglasio da se na području Grada Bijeljina susreću sa 3 velika izazova: Stanogradnja, obrazovanje i generalna socijalna slika ili položaj romske populacije. Zato su ovakvi projekti, koji na pravi način podržavaju istinsku integraciju i participaciju romskih predstavnika od velike važnosti.

Marica Ištvanić, predstavnica opštine Travnik je naglasila da je saradnja kroz ovakve projekte izuzetno važna, jer predstavlja snažnu podršku  opštinama u njihovom povezivanju i radu sa romskom populacijom.

Indira Bajramović, direktorica udruženja žena Romkinja Bolja Budućnost-Tuzla (partnerske organizacije na projektu) je  istakla, da je najveća dobrobit projekta činjenica da će preko 40 mladih biti educirano i dobiti šansu da implementiraju svoje konkretne ideje i sami urade nešto za svoju romsku populaciju.

Dragan Joković, direktor udruženja Otaharin iz Bijeljine (partnerske organizacije na projektu) je naglasio da je ovaj projekat idelna prilika za mlade da učestvuju, ali i da pokažu da su sposobni biti nosioci pozitivnih promjena u svojim zajednicama.

Projekat  MLADI ROMI ZA PRAVA I INKLUZIJU finansijski  podržava Evropska unija u iznosu od 350.000 eura, a implementira ga  CARE International na Balkanu u saradnji sa partnerskim organizacijama Bolja Budućnost i Otaharin. U narednom periodu, u saradnji sa ovim opštinama će biti pokrenute brojne aktivnosti od lokalnih inicijativa fokusiranih na direktno ulaganje u romskim zajednicama do malih grantova za poboljšanje kvaliteta života romske populacije. Tokom projekta je predviđeno i zapošljavanje 5 mladih Roma i Romkinja, koji bi bili direktno uključeni kao spona između romskih zajednica u Opštine. Tokom 30 mjeseci trajanja projekta u odabranim opštinama će između ostalog,  biti identifikovano i educirano preko 40 mladih Roma koji će realizovati preko 30 lokalnih inicijativa usmjerenih na integraciju Roma. Podrška će također biti pružena i romskim organizacijama koje djeluju u pomenutim opštinama, a dodjelit će se i sredstva za 4 projekta usmjerena na rješavanje konkretnih problema romske populacije u ciljnim opštinama.

(Izvor: Europa.ba)

Pogledajte i...