Projekat EU daje podršku praćenju stanja ljudskih prava i omogućava pristup socijalnoj zaštiti ugroženim licima u BiH

Konferencija o komunikaciji i saradnji između institucija, organizacija civilnog društva (OCD) i medija koja je održana 22. juna označila je kraj projekta “Podrška pružaocima socijalne pomoći i poboljšanje kapaciteta za praćenje – EU SOCEM“, putem kojeg je Evropska unija podržavala napore Bosne i Hercegovine za praćenje stanja ljudskih prava u zemlji i osiguranje humanijeg oblika socijalne zaštite za najugroženije građane. EU SOCEM je omogućio direktnu komunikaciju Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH sa institucijama na svim nivoima, kao i sa OCD-ovima i medijima kako bi se osigurao pristup podacima o ljudskim pravima u zemlji.

Massimo Mina, šef odjela za društveni razvoj, civilno društvo i prekograničnu saradnju pri Delegaciji Evropske unije u BiH, izjavio je da se Bosna i Hercegovina suočava sa nekoliko društvenih problema kojima se mora posvetiti pažnja kroz unaprijeđene sisteme socijalne zaštite i inkluzije za sve, posebno ugrožene osobe kao što su djeca, osobe sa invaliditetom i starija lica. “Ovim projektom EU je centrima za socijalni rad u BiH pomogao da poboljšaju socijalne usluge, a vlastima BiH da poboljšaju kapacitete za praćenje zaštite ljudskih prava u zemlji. Socijalna inkluzija i zaštita ljudskih prava su vrlo bitne teme Evropske unije i ovo je odgovarajući trenutak kada zemlja priprema odgovore na Upitnik EU na osnovu kojeg će Evropska komisija dati svoje mišljenje o zahtjevu BiH za status zemlje kandidata“, rekao je Mina.

Kroz projekat je uspostavljena baza podataka o stanju ljudskih prava u BiH koja će svim institucijama koje se bave ljudskim pravima omogućiti pristup podacima koji su im neophodni u radu na polju zaštite ljudskih prava i borbe protiv diskriminacije, što će Bosni i Hercegovini olakšati izvještavanje međunarodnim komitetima.

Jednostavan model otvorenog, iskrenog i neposrednog dijaloga, uz usvajanje kritika i dobrih namjera u cilju zajedničkog rada na stvaranju boljeg okruženja za zaštitu ugroženih osoba donio je vrlo dobre rezultate i stvorio pozitivnu atmosferu i spremnost za buduću saradnju.

Velikim dijelom EU SOCEM je doprinio unapređenju sistema socijalne zaštite posvetivši se razvoju modela kućne njege za starija lica kojima je takva pomoć potrebna. Spremnost institucija socijalne zaštite da se prilagode potrebama, unaprijede standarde i budu otvorene za nove pristupe u radu dovela je do vidljivog poboljšanja kvaliteta života građana kojima su takve usluge pružane.

Ovaj projekat koji finansira EU u iznosu od 1.758.000 eura postigao je značajan napredak i postavio temelje za dalju dogradnju uspostavljenih modela saradnje između institucija na svim nivoima, kao i sa civilnim društvom i medijima.

(Izvor: Europa.ba)

Pogledajte i...