Program rada Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH sa planom privatizacije za 2017. godinu

Proces privatizacije državnog kapitala jeste jedan od najbolnijih procesa koji zemlje u tranziciji prolaze. Iskustva su različita, kao i primijenjeni modeli privatizacije. Međutim, sve zemlje su imale isti cilj, a to je da svoju nacionalnu ekonomiju u okviru promjene društvenog poretka putem tranzicije prilagode svjetskim globalnim procesima.

skim globalnim procesima. Najveći i najbrži efekti u procesu privatizacije ostvaruju se učešćem strateških investitora, posebno stranih, koji osim cijene za državni kapital, mogu realizirati odgovarajuće investiranje u modernizaciju, pokretanje i povećanje obima privrednih aktivnosti, donijeti upravljački know–how i strogo upravljanje resursima, pristup novim tehnologijama i međunarodnom tržištu rada, roba i finansija.

Vlada Federacije BiH je na 11. sjednici održanoj 18.06.2015. godine donijela Zaključak V. broj: 704/2015, kojim je usvojila Informaciju o primjeni Uredbe o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine i prema kojoj je podijelila privredna društva u tri kategorije i to: strateška privredna društva, društva sa poteškoćama u poslovanju i privredna društva sa učešćem državnog kapitala za privatizaciju.

Istim Zaključkom zadužila je Agenciju za privatizaciju u Federaciji BiH da pripremi Plan privatizacije, sa prijedlozima modela i načina privatizacije za osam privrednih društava iz treće kategorije, u koju spadaju privredna društva sa učešćem državnog kapitala za privatizaciju.

Prilikom izrade Programa rada Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH sa planom privatizacije za 2017. godinu, Agencija se rukovodila Reformskom agendom za Bosnu i Hercegovinu za period 2015.-2018. godinu, Akcionim planom Bosne i Hercegovine za realizaciju reformske agende za Bosnu i Hercegovinu za period 2015.-2018. godinu, te Zaključkom Vlade Federacije BiH V. broj: 704/2015 od 18.06.2015. godine.

Ostvareni rezultati procesa privatizacije

Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH formirala je registar od 1450 preduzeća sa važećom visinom i strukturom kapitala na dan 31.12.1999. godine

Prema tom registru, koji je kasnije, u ograničenoj mjeri, korigiran i dopunjavan, evidentirano je sljedeće stanje:

 •  Ukupan kapital 1450 preduzeća sa državnim vlasništvom na dan 31.12.1999. godine iznosio je 18,72 milijardi KM;
 • Kapital u državnom vlasništvu iznosio je 17,3 milijardi KM;
 • Privatni kapital (prethodno izvršena vlasnička transformacija – tzv. „Markovićeva privatizacija“) iznosio je cca. 1,4 milijardi KM;
 • Prema važećim propisima i posebnim odlukama Vlade FBiH iz privatizacije je izuzeto cca. 3,8 milijardi KM;
 • Opredjeljeno za privatizaciju 13,5 milijardi KM od čega 6,3 milijardi KM kroz javnu ponudu dionica (JPD).

Rezultati privatizacije iskazani kroz broj preduzeća na dan 31.10.2016. godine:

 • Broj preduzeća u registru Agencije 1450;
 • Metodom male privatizacije privatizirano 278 preduzeća;  Tenderom u velikoj privatizaciji privatizirano 356 preduzeća;
 • Putem berze privatiziran preostali državni kapital u 3 (tri) preduzeća;
 • JPD potpuno ili djelomično privatizirano 747 preduzeća;
 • Ukupno završena privatizacija za 1088 preduzeća (74,8 %);
 • Pod uslovima male privatizacije prodano ukupno 2588 predmeta.

Rezultati privatizacije iskazani kroz vrijednosti na dan 31.10. 2016. godine:

 • Državni kapital opredijeljen za privatizaciju 13,5 milijardi KM;
 • Privatiziran državni kapital i imovina 5,800 milijardi KM;
 • Ostvaren prihod u certifikatima 8,485 milijardi KM;
 • Ostvaren prihod u „keš-u“ 0,645 milijardi KM;
 • Nije privatiziran kapital od 7,70 milijardi KM.

Plan prodaje preduzeća i imovine

U Plan privatizacije preduzeća za 2017. godinu uključena su četiri od osam preduzeća za koja je, Zaključkom Vlade Federacije BiH V. broj: 704/2015 od 18.06.2015. godine, zadužena Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH da pripremi Plan privatizacije, sa prijedlozima modela i načina privatizacije istih.

Naime, Planom privatizacije za 2017. godinu nisu obuhvaćena slijedeća preduzeća; „Fabrika duhana Sarajevo“ d.d. Sarajevo, „Bosnalijek“ d.d. Sarajevo, Energoinvest Comet d.d. Sarajevo i ArcelorMittal d.o.o. Zenica. Državni kapital u preduzećima „Fabrika duhana Sarajevo“ d.d. Sarajevo i „Bosnalijek“ d.d.

Sarajevo privatiziran je putem berze u 2016. godini. Energoinvest Comet d.d. Sarajevo je u fazi preuzimanja i uspostavljanja upravljačke strukture, nakon raskida ugovora o kupoprodaji. Prije privatizacije ovog preduzeća potrebno je izvršiti pripremu preduzeća za privatizaciju.

ArcelorMittal d.o.o. Zenica nije u nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH, odnosno nije predmet privatizacije po Zakonu o privatizaciji preduzeća. Državni kapital u ArcelorMittal d.o.o. Zenica, po Ugovoru o učešću u BH Steel Željezara Zenica d.o.o. putem uvećanja kapitala i prijenosa dijelova udjela sa i između Vlade Federacije BiH, Kuwait Consulting and Investment Co., BH Steel Željezara Zenica i LNM Holdings N.V. od 16.08.2004. godine iznosi 8%. U skladu sa navedenim ugovorom, Vlada Federacije BiH se obavezala prodati 8% udjela u BH Steel Željezara Zenica KCIC za 1US dolar, kada budu ispunjeni određeni uslovi.

Rukovodeći se Reformskom agendom, Planom privatizacije za 2017. godinu predviđena je priprema i eventualna prodaja dijela kapitala u telekom operaterima, odnosno priprema BH Telecom-a d.d. Sarajevo i HT d.d. Mostar za privatizaciju.

(Izvor: Agencija za privatizaciju FBiH)

Pogledajte i...