Programu IPA 2017 za Bosnu i Hercegovinu i Smjernice za izvještavanje u procesu evropskih integracija

Vijeće ministara razmotrilo je i usvojilo Informaciju o državnom programu IPA 2017 za Bosnu i Hercegovinu i Prijedlog državnog godišnjeg programa IPA 2017 za Bosnu i Hercegovinu, uz prihvaćene korekcije direktora Direkcije za evropske integracije, i to:

– u akcijskom dokumentu „Poboljšanje upravljanja ljudskim resursima u državnoj službi“ potrebno je u dijelu koji navodi uloge i nadležnosti u sektoru poljoprivrede navesti kantonalna ministarstva poljoprivrede imajući u vidu da je oblast poljoprivrede u podijeljenoj nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine i kantona (Ustav Federacije BiH, Glava III. član 2);

– također, u dijelu koji se odnosi na nadležnosti u sektoru reforme javne uprave navedeno je da će kantoni biti uključeni po potrebi. Imajući u vidu da je javna uprava u podijeljenoj nadležnosti Federacije BiH i kantona potrebno je brisati riječi: „po potrebi“ i navesti da će s obzirom na podijeljenu nadležnost biti uključene i relevantne kantonalne institucije.

Zadužena je Direkcija za evropske integracije da Prijedlog državnog godišnjeg programa IPA 2017 paketa za Bosnu i Hercegovinu dostavi Evropskoj komisiji.

Direkcija za evropske integracije će po primitku eventualnih komentara od Evropske komisije na akcijske dokumente iz godišnjeg paketa IPA 2017 za Bosnu i Hercegovinu, u saradnji s koordinirajućim institucijama za pripremu pojedinačnih akcijskih dokumenata, izvršiti njihovu reviziju te tako revidirane akcijske dokumente dostaviti Evropskoj komisiji u skladu sa zadatim rokom.

 

  1. Informacija o izradi Smjernica za izvještavanje u procesu evropskih integracija i Prijedlog zaključka o usvajanju Smjernica za izvještavanje u procesu evropskih integracija

Vijeće ministara je razmotrilo i usvojilo Informaciju o izradi Smjernica za izvještavanje u procesu evropskih integracija, uz prihvaćenu korekciju direktora Direkcije za evropske integracije, i to:

– u okviru tačke 2.5 Dostava materijala EK predmetnih smjernica navedeno je da Direkcija za evropske integracije dostavlja materijale Evropskoj komisiji direktno ili putem Misije Bosne i Hercegovine pri Evropskoj uniji. Rečenicu je potrebno nadopuniti sljedećim: Svi materijali koji se dostavljaju Evropskoj komisiji prethodno moraju biti odobreni od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, te odobreni od tijela u sistemu koordinacije u skladu s članom 12. stavom 2. Odluke o sistemu koordinacije.

Zadužuju se institucije i tijela uprave Bosne i Hercegovine da se prilikom izvještavanja u procesu evropskih integracija pridržavaju Smjernica za izvještavanje u procesu evropskih integracija.

Preporučuje se institucijama na svim ostalim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini da se prilikom izvještavanja u procesu evropskih integracija pridržavaju Smjernica za izvještavanje u procesu evropskih integracija.

Zadužuje se Direkcija za evropske integracije da elektronskim putem dostavi Smjernice za izvještavanje u procesu evropskih integracija svima uključenima u proces izvještavanja Evropske komisije.

VM BiH

Pogledajte i...